Så här använder du PM5

Granskning av drag-faktorn 

Drag-faktorn är ett mått som visar fläktens motstånd. Prestandaskärmen själv-kalibrerar sig och räknar ut drag-faktorn i varje drag, på så sätt kan du få ett korrekt mått som visar din prestation oavsett spjällinställning eller förändrade förhållanden. Du kan justera drag-faktorn genom att flytta spjäll-spaken på svänghjulet. (Lär dig mer om spjällinställningen och drag-faktorn)

Kolla drag-faktorn på prestandaskärmen: 

 1. I huvudmenyn, välj More Options (Fler Alternativ) 

 2. Välj Display Drag Factor (Visa Drag-faktor) 

 3. Börja ro. Prestandaskärmen visar drag-faktorn efter några sekunder. 

En helt ny rodd kommer att ha en drag-faktor på omkring 55 när spjällinställningen är på 1, och cirka 130 när inställningen är på 10.

En helt ny roddmaskin kommer att ha en drag-faktor på cirka 90–100 när spjäll-inställningen är på 1 och omkring 210–220 när den står på 10.


Uppdatering av Concept2 Firmware

 

Använd prestandaskärmens alternativ 

Prestandaskärmen erbjuder fler olika alternativ. När du ror, tryck Display (Skärm) eller Change Display (Ändra Skärm) för att bläddra mellan alternativen som beskrivs nedan. Du kan också använda knapparna till höger av skärmen för att komma åt de olika alternativen. 

 • Första knappen - All Data 

 • Andra knappen - Force Curve (Kraftkurva) 

 • Tredje knappen - PaceBoat (TempoBåt/TempoÅkning) 

 • Fjärde knappen - Bar Chart (Stapeldiagram) 

 • Femte knappen - Large Print (Visa Större) 

Oavsett vilken skärm du är inne på kan du se din hjärtfrekvens om du använder dig av pulsutrustningen som är kompatibel med maskinen. 

All Data

alldata.jpgAll Data ger dig en jämförande överblick av din träning. Beroende på vilken typ av träning du utför (tid, distans, intervall) kan du se följande information när du kollar på skärmen för All Data. 

 • Time/distance (Tid/distans) elapsed/remaining (Tid/kvarstående tid) 

 • Strokes per minute (Drag per minut) 

 • Träningens intensitet visas drag för drag och uttrycks som tempo per 500 meter, kalorier eller watt (se Förstå måttenheterna för mer information) 

 • Genomsnittlig träningsintensitet (i tempo per 500 meter, kalorier eller watt) eller total tid/antal meter 

 • Varvtid, meter, tempo, kalorier eller watt (se Förstå varvtid för mer information) 

 • Projected finish (Förväntad målgång), som följande: 

 • För träning på tid, visar den det antal meter du kommer att klara innan du är klar med träningen. 

 • För distansträning, visar den hur lång tid det kommer att innan du har nått fram; när bara väljer att ro/staka i din träning visar den projected finish (förväntad målgång) inom 30 minuter. 

 • För intervallträning, visar den hur långt du kommer att komma eller hur lång tid det är kvar på intervallen. 

Force Curve/Kraftkurva 

forcecurve.jpgForce Curve (Kraftkurvan) är en direkt graf som visar kraften i ditt drag. När du kollar på Force Curve-skärmen (kraftkurvan) kan du se träningsdata på den övre halvan av skärmen och i kraften i varje drag på den undre halvan. 

För mer information kan du kolla Arbeta med Force Curve (kraftkurvan) och Använda Force Curve (kraftkurvan) 

PaceBoat/PaceSkier (TempoBåt/TempoÅkning) 

paceboat.jpgSkärmen för PaceBoat/PaceSkier (TempoBåt/TempoÅkning) tillåter dig att ro/staka mot ett måltempo, illustrerat genom antingen en båt eller en skidåkare. När du kollar skärmen för PaceBoat/PaceSkier (TempBåt/TempoÅkning) visar den träningsdata på den övre halvan av skärmen och båten eller skidåkaren på den undre. 

Du kan välja ett måltemp när du startar upp ett nytt träningspass eller använda ReRow/ReSki-funktionen för att välja ett tempo från ett tidigare träningspass. Om du inte väljer ett måltempo kommer båten eller skidåkaren att matcha ditt nuvarande träningstempo. 

För mer information, kolla Använda PaceBoat/PaceSkier (TempoBåt/TempoÅkning) 

Bar Chart (Stapeldiagram) 

barchart.jpg

Stapeldiagrammet visar din utgående kraft i watt genom att skapa ett stapeldiagram eller en graf för varje drag du gör. (Om du använder pulsutrustningen, kommer diagrammet visa intensiteten på hjärtfrekvensen istället och skapa en ny stapel var tionde sekund.) Ju högre stapel, desto mer kraft har du genererat i det draget, eller desto snabbare har ditt hjärta slagit under de senaste 10 sekunderna.

När du kollar på skärmen med stapeldiagram visar prestandaskärmen din träningsdata på den övre halvan av skärmen och diagrammet för varje drag på den undre. 


Large Print (Visa Större) 

largeprint.jpgSkärmen för Large Print (Visa Större) visar relevant data för din träning i ett större typsnitt så att du lättare kan se.